Regulamin programu partnerskiego

Regulamin Programu Partnerskiego platforma.lei.pl

 

 • 1. INFORMACJE WSTĘPNE
 1. Organizatorem oraz koordynatorem programu partnerskiego serwisu internetowego zlokalizowanego pod adresem platforma.lei.pl/program-partnerski(zwanym dalej Programem) jest firma Home Master sp. z o.o. z siedzibą w Będzinie, ul. Dębowa 14, 42-500 Będzin, (zwana dalej Organizatorem). Każdy podmiot zakwalifikowany do udziału w Programie jest Partnerem Organizatora i tak dalej będzie nazywany w Regulaminie.
 2. Postanowienia niniejszego Regulaminu (zwanego Regulaminem), wraz z wszelkimi załącznikami lub innymi dokumentami, które wyraźnie powołują się na Regulamin, stanowią wyłączne źródło praw i obowiązków istniejących pomiędzy Organizatorem, a podmiotami kandydującymi do zostania Partnerem oraz podmiotami, które już Partnerami zostały, o ile inaczej nie postanowiono w konkretnym przypadku w drodze indywidualnych ustaleń lub porozumień z Organizatorem.
 3. Każdy podmiot pragnący zostać Partnerem oraz podmioty, które już Partnerami zostały, zobowiązane są do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu, gdyż nabycie statusu Partnera nie jest możliwe bez akceptacji Regulaminu. Osoby te zobowiązują się do bezwzględnego przestrzegania postanowień Regulaminu, pod rygorem jednostronnego i natychmiastowego zakończenia współpracy z nimi przez Organizatora, bez podawania przyczyn.
 4. Udział w Programie jest dobrowolny i bezpłatny. Każdy Partner w dowolnym momencie może zrezygnować z udziału w Programie, składając stosowne oświadczenie woli Organizatorowi lub likwidując konto partnerskie w Serwisie.

 

 • 2. IDEA PROGRAMU PARTNERSKIEGO
 1. Program służy nawiązywaniu współpracy pomiędzy Organizatorem a innymi podmiotami, które nabędą status Partnera, którzy poprzez swoje działania zgodne z Regulaminem, będą popularyzować produkty objęte Programem Partnerskim celem zwiększenia sprzedaży tych produktów.
 2. Z tytułu aktywnego udziału w Programie, tj. poprzez zwiększenie sprzedaży produktów objętych programem partnerskim, każdy Partner uzyskuje korzyści w formie prowizji przyznawanych przez Organizatora na zasadach określonych Regulaminem, a także w inny sposób indywidualnie uzgodniony w formie pisemnej z Organizatorem
 3. Ewentualne zmiany będą obowiązywały od dnia zamieszczenia nowej treści na łamach Serwisu.
 4. Idea Programu zakłada długookresowe naliczanie prowizji Partnerom z tytułu aktywności poleconych przez nich klientów firmy Home Master objawiającej się dokonywaniem w Serwisie zakupów, od których w głównej mierze uzależnione są korzyści dla Partnerów.
 5. Prowizja za sprzedaż pojedynczego produktu wynosi 25% jego ceny detalicznej.
 • 3. NABYCIE STATUSU PARTNERA
 1. O status Partnera mogą ubiegać się osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz spółki prawa handlowego.
 2. Warunkiem niezbędnym do uzyskania statusu Partnera jest rejestracja w Programie Partnerskim pod adresem: https://platforma.lei/affiliate-home/affiliate-register/
 3. Formularz zgłoszeniowy oraz formularz z danymi Partnera powinien być wypełniony zgodnie z prawdą i stanem rzeczywistym, a w przypadku zmian danych i informacji w nim zawartych, każdy Partner zobowiązuje się poinformować o zmianach Organizatora, najpóźniej w okresie 14 dni od zaistnienia zmiany. W przypadku zmiany istotnych danych uniemożliwiających wypłatę środków Partnerowi, Organizator może wstrzymać się z wydaniem takiemu Partnerowi korzyści wynikających z Programu, do czasu spełniania przez niego niniejszego wymogu.
 4. Organizator po zweryfikowaniu danych i informacji zawartych w formularzu zgłoszeniowym otrzymanym od kandydatów, może zwracać się o podanie dodatkowych danych lub informacji, albo dostarczenia określonych dokumentów, oświadczeń lub podjęcia innych działań lub czynności wskazanych w korespondencji z kandydatem, które umożliwią prawidłową realizację umowy Programu Partnerskiego.
 5. Nabycie statusu Partnera następuje z chwilą otrzymania od Organizatora informacji to stwierdzającej.
 6. Organizatorowi przysługuje prawo odmowy przyjęcia danego kandydata na Partnera.
 7. Każdy kandydat na Partnera wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych podanych w formularzu zgłoszeniowym oraz na dalszych etapach weryfikacji kandydata na Partnera, przynajmniej do czasu uzyskania odpowiedzi od Organizatora o przyjęciu na Partnera, a w przypadku przyjęcia na Partnera, udzielone zgody będą trwały do czasu zakończenia współpracy z Partnerem.
 8. Każdy Partner z chwilą przyjęcia go na Partnera, wyraża zgodę na otrzymywanie od Organizatora wiadomości na podany adres e-mail, o tematyce związanej z przedmiotem Serwisu, a także zawierających informację handlową o nowych produktach lub usługach Serwisu, o promocjach Serwisu, a także promujących produkty partnerów handlowych Organizatora.
 9. Każdemu Partnerowi służy prawo wglądu do danych przetwarzanych przez Organizatora, zmieniania ich, poprawiania oraz usuwania, co może być dokonywane samodzielnie przez Partnera za pośrednictwem stron Serwisu, w specjalnie do tego przeznaczonym panelu administracyjnym (dalej zwany Panelem).
 10. Usunięcie danych przez Partnera, albo skierowane do Organizatora żądanie usunięcia danych, które są niezbędne do realizacji współpracy pomiędzy Organizatorem a Partnerem, lub cofnięcie zgody na otrzymywanie informacji handlowej – oznacza zakończenie współpracy w ramach Programu z inicjatywy Partnera, z wszelkimi tego konsekwencjami określonymi Regulaminem.

 

 • 4. ZASADY DZIAŁALNOŚCI PARTNERA ORAZ UWARUNKOWANIA TECHNICZNE

 

 1. Podstawowym zadaniem Partnera jest zwiększanie przychodów Organizatora z tytułu sprzedaży usług i produktów oferowanych w Serwisie, poprzez pośrednie lub bezpośrednie zapraszanie osób trzecich do dokonywania zakupów w Serwisie.
 2. Warunkiem niezbędnym do uznania danego klienta Serwisu, za osobę poleconą przez danego Partnera, jest to, aby taka osoba weszła do Serwisu w wyniku aktywowania specjalnego hiperłącza (linku) udostępnionego Partnerowi, co pozwoli na przypisanie w bazie Serwisu danego klienta do konkretnego Partnera, od czego w efekcie uzależnione jest nabywanie przez Partnerów korzyści z tytułu udziału w Programie.
 3. Hiperłącze partnerskie może być udostępniane przez Partnerów potencjalnym klientom Serwisu na różne sposoby, jednakże w taki sposób, by nie powodowało to naruszania powszechnie obowiązujących przepisów prawa, ani też:
 4. nie nosiło znamion uprawiania spamu (masowa wysyłka listów/wiadomości/postów do osób, które mogą sobie tego nie życzyć);
 5. nie nosiło znamion przesyłania nie zamówionej informacji handlowej;
 6. nie naruszało prawa do prywatności osób, którym hiperłącze jest przekazywane;
 7. Hiperłącze może być również umiejscawiane w banerach reklamowych zamieszczanych przez Partnerów na stronach i serwisach WWW, co do których, Partnerzy mają właściwe i odpowiednie prawa do zamieszczania tam banerów reklamowych oraz Organizator nie sprzeciwi się zamieszczeniu banera na konkretnych stronach lub serwisach WWW, ze względu na ich tematykę, wygląd, funkcjonalność lub z innych powodów.
 8. Stron WWW zaopatrywanych przez Partnera w baner, może być więcej niż jedna, przy czym Partner zawsze musi wskazać Organizatorowi adresy stron, na których umieszcza lub ma zamiar umieścić baner reklamowy.
 9. Niedozwolone jest stosowanie następujących posunięć:

– stosowania hiperłącza aktywowanego automatycznie po wejściu lub wyjściu ze strony WWW, na której jest ono zamieszczone (chyba, że strona taka nie zawiera treści i służy wyłącznie jako przekierowanie);

– uzależnienia dostępu do usług oferowanych na stronie lub serwisie WWW od aktywacji hiperłącza zawierającego link partnerski, kliknięcia na baner reklamowy, przejścia do tego serwisu WWW poprzez baner reklamowy, dokonania rejestracji lub zakupu dokonanego w takim serwisie WWW;

– rozsyłania masowej informacji o stronie WWW zawierającej baner reklamowy do użytkowników Internetu (tzw. spamming), korzystając z dowolnego medium (e-mail, listy dyskusyjne, grupy dyskusyjne, komunikatory, IRC itp.);

– podszywania się pod strony sprzedażowe we wszelkiego rodzaju ogłoszeniach, reklamach, anonsach, na własnych stronach WWW, we własnych materiałach promocyjnych, niezależnie od formy promowania produktów objętych programem partnerskim;

– uruchamiania stron produktów objętych programem partnerskim automatycznie w osobnych oknach przy wejściu lub wyjściu ze strony Partnera (popup, popunder, popexit);

– umieszczania stron produktów objętych programem partnerskim w systemach typu click-harvester, wymiany ruchu na stronach WWW w przypadkach, gdy dodawaną stroną do takiego systemu miałaby być bezpośrednio strona w domenie platforma.lei.pl.

10. Przekierowanie na strony produktów objętych programem partnerskim powinno być świadomym i zamierzonym kliknięciem, lub czynnością wykonaną przez odwiedzającego. Przekierowanie nie może być w żaden sposób wymuszone.

11.Efektem pierwszego wejścia danej osoby do Serwisu poprzez link Partnera jest zapisanie pliku ‚cookie’ w systemie informatycznym tej osoby. Plik ten pozwala na identyfikację wizyt w Serwisie danego klienta jako poleconego przez konkretnego Partnera przez okres 30 dni. ‚Cookie’ może zostać zastąpione przez analogiczny plik innego Partnera (tzw. nadpisanie – w jednym systemie informatycznym może być zapisany tylko jeden plik ‚cookie’).

12.Partner otrzymuje prowizję bezpośrednią wtedy, gdy w chwili zakupu w systemie informatycznym danego klienta zapisane jest ‚cookie’ tego Partnera.

13. Z uwagi na wyżej opisane uwarunkowania techniczne Programu, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niedostosowanie systemów informatycznych zarówno Partnerów, jak i osób wchodzących do Serwisu w wyniku działań Partnerów, co dotyczy w szczególności możliwości zapisywania i przechowywania plików ‚cookies’ w tych systemach informatycznych, posługiwanie się informacjami zmienianymi w stosunku do tych, które zostały przypisane w bazie Serwisu i inne, które mogą spowodować nieprawidłowości w identyfikowaniu działań lub podmiotów, od których zależne jest przyznawanie Parterom korzyści w Programie.

14. Prowizja Partnera może zostać wycofana w przypadku, gdy zdobyty przez Partnera Klient skorzysta z prawa do zwrotu zakupionego towar. Z tego powodu prowizja może być wypłacona dopiero 15 dni od zakupu (a faktura/rachunek nie mogą mieć daty wcześniejszej niż 15 dni po zakupie).

15. Wycofanie Klienta z transakcji w żadnym wypadku nie może doprowadzić do obciążenia Partnera jakimikolwiek dodatkowymi kosztami.

 • 5. WYPŁACANIE ZGROMADZONYCH ŚRODKÓW
 1. Na zasadach określonych w niniejszym § 5 Partnerzy mogą żądać od Zamawiającego wypłacenia środków finansowych zgromadzonych w programie partnerskim.
 2. Wypłaty wynagrodzenia dokonywane są na podstawie prawidłowo wystawionych rachunków lub faktur VAT doręczonych Organizatorowi, przelewem na rachunek bankowy Partnera wskazany na fakturze/rachunku. Termin płatności wynosi 14 dni.
 3. Faktura/rachunek powinny być przesłane na adres korespondencyjny Organizatora lub elektronicznie w formacie PDF na adres biuro@homemaster.com.pl. Faktura VAT/rachunek nie może opiewać na termin płatności inny niż 14 dni oraz na inny sposób płatności niż przelew na konto bankowe.
 4. Minimalna kwota wypłaty wynosi 40zł netto.
 5. W przypadku partnerów będących płatnikami VAT, kwota na fakturze VAT (prowizja) powinna zostać powiększona o podatek VAT wysokości 23%.
 6. W przypadku partnerów nie będących płatnikami VAT, kwota na rachunku (prowizja) jest kwotą do wypłaty.

 

 

 • 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE I ZASTRZEŻENIA
 1. Organizatorowi służy prawo jednostronnego i natychmiastowego zablokowania udziału Partnera w Programie lub zakończenia współpracy z Partnerem w przypadku niestosowania się przez Partnera do postanowień Regulaminu jak i decyzji Organizatora zapadłych na podstawie Regulaminu.
 2. Jednostronne zakończenie współpracy z Partnerem z przyczyn przez niego zawinionych, a noszących znamiona popełnienia czynu zabronionego, zawsze powoduje anulowanie wszelkich prowizji i innych korzyści przyznanych w wyniku udziału w Programie, jeśli korzyści te uzyskane zostały w wyniku popełnienia przez Partnera czyny zabronionego, w tym również traci on prawo do domagania się wypłaty jakichkolwiek środków pieniężnych
 3. W przypadku rezygnacji przez Partnera z własnej inicjatywy z udziału w Programie, do czego Partner jest upoważniony w każdej chwili zgłaszając to Organizatorowi, Partner może zażądać wypłaty zgromadzonych środków na podstawie stosownych dokumentów.
 4. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora w okresie późniejszym niż przyznano prowizję, iż Partner działał w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, polskim lub międzynarodowym, Organizator uprawniony jest do natychmiastowego anulowania wszelkich przyznanych takiemu Partnerowi korzyści, co do których zachodzi uzasadnione podejrzenie, że zostały one naliczone w sposób nieuczciwy lub niezgodny z prawem.
 5. Organizatorowi służy prawo jednostronnego całkowitego zakończenia lub wstrzymania realizacji Programu po uprzednim umieszczeniu informacji na stronie Programu oraz po wysłaniu takiej informacji poprzez pocztę elektroniczną. Nie zwalnia to Organizatora od wypłacenia Partnerom zgromadzonych środków.
 6. W przypadku zablokowania udziału Partnera w Programie lub zakończenia współpracy z Partnerem, zobowiązany jest on do natychmiastowego usunięcia nieprawidłowości będących podstawą zawieszenia lub usunięcia hiperłączy oraz wszystkich graficznych i tekstowych elementów promocyjnych ze stron, na których Partner je zamieścił.
 7. Organizator mimo dołożenia wszelkich starań, aby system informatyczny Serwisu i Programu działał w sposób stały i prawidłowy, nie ponosi odpowiedzialności za jego dysfunkcję spowodowaną siłą wyższą lub innymi zdarzeniami niezależnymi od Organizatora, a w związku z tym nikomu nie służą żadne roszczenia do Organizatora wynikłe z wyżej wymienionych przyczyn.
 8. Definitywne zakończenie świadczenia usług przez Organizatora, zlikwidowanie Serwisu lub przeniesienie go na inny podmiot, powoduje jednoczesne zakończenie realizacji Programu chyba, że co innego zostanie uzgodnione w formie pisemnej między stronami w danym przypadku.

ver 26.05.2020r

Copyright © 2022 platforma.lei.pl.

Home Master Sp. z o.o.

SilnaOdSrodka.pl

MakeItFly.pl

Szkolenia napędza platforma WP Idea